Информатор

Информатор о раду Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине сачињен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гл.РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Сл.гл.РС“, број 68/10).

Назив органа је: Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине.
Матични број: 08034826
Порески број: 100716393
Адреса електронске поште: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
За тачност и потпуност података које садржи информатор одговора Покрајински јавни правобранилац Војводине Гордана Пушић.

Први информатор је сачињен 14. јанаура 2010. године .

Увид у Информатор и набавка штампане копије информатора се може остварити у канцеларији Правобранилаштва број 318 у Новом Саду, Бул. Михајла Пупина број 6.

Информатор (ћирилица)
Информатор (латиница)

Информације од јавног значаја

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев тражиоца информација од јавног значаја подноси се у писаној форми и треба обавезно да садржи:
име, презиме и адресу тражиоца,
опис информације која се тражи.
Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац није дужан да наведе разлоге за захтев.
Ако захтев не садржи наведене податке, односно ако није уредан, овлашћено лице Правобранилаштва дужно је да поучи тражиоца упутством о допуни како да те недостатке отклони. Ако тражилац не отклони недостаткеу року од 15 дана од дана пријема упутства, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Правобранилаштво доноси закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Правобранилаштво је дужно да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и уноси у посебну евиденцију. Рокови се рачунају као даје захтев поднет у писаној форми.

Лице овлашћено за поступање по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја је Покрајински јавни правобранилац Војводине Гордана Пушић.
Адреса на коју се шаљу захтеви за приступ информацијама од јавног значаја је:

За Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Copyright (c) Pokrajinsko javno pravobranilaštvo Vojvodine 2012.
All rights reserved.