Надлежност

Покрајинско јавно правобранилаштво Војводине обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине, њених органа, организација и служби на основу закона и других прописа у складу са Уставом и законом.

У циљу обављања ових послова Правобранилаштво предузима правне радње  и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Покрајине и њених органа.

У судском и управном поступку Правобранилаштво наступа као законски заступник Покрајине и њених органа.

Правобранилаштво може у погледу имовинских права и интереса, заступати и друга правна лица чији је оснивач Покрајина, када та правна лица немају организовану правну службу и ако интереси тих лица нису у супротности са функцијом Правобранилаштва.

Када учествују у закључивању уговора о регулисању имовинско правних односа, покрајински органи могу да прибаве правно мишљење Правобранилаштва које је дужно да га достави у року од 30 дана од дана пријема захтева.

Copyright (c) Pokrajinsko javno pravobranilaštvo Vojvodine 2012.
All rights reserved.