Запослени

Функцију правобранилаштва врши Покрајински јавни правобранилац Војводине којег бира и разрешава Скупштина Аутономне Покрајине Војводине на период од осам године.

На седници скупштине Аутономне Покрајине Војводине одржане  дана 01.02.2017. године на функцију Покрајинског јавног правобраниоца Војводине изабрана је Весна Иванчић.

Правобранилац има пет заменика: Снежану Симић Живковић, Зорана Теофиловића, Бранку Матковић, Жељка Радуловића и Милану Иванић, које је изабрала Скупштина Аутономне Покрајине Војводине и који послове заменика врше као сталну дужност.

Поред правобраниоца и заменика правобраниоца правне послове у правобранилаштву обављају самостални стручни сарадник I  за послове правне заштите (заступање) и друге стручне послове, стручни сарадник за послове правне заштите (заступање) и друге стручне послове као и стручни сарадник за правне послове и друге стручне послове.

Стручно оперативне и друге опште послове у Правобранилаштву обављају два запослена у звању вишег референта.

Сви запослени распоређени су у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском јавном правобранилаштву Војводине.

Copyright (c) Pokrajinsko javno pravobranilaštvo Vojvodine 2012.
All rights reserved.