Прописи који регулишу рад Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине

а) Закон о јавном правобранилаштву (“Сл.гласник РС“ бр. 43/91)

б) Покрајинска скупштинска одлука о обављању послова правне заштите имовинских права и интереса Аутономне Покрајине Војводине („Сл.Лист АПВ“ бр. 10/04, 16/05, 18/09)

в) Пословник о раду Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине („Сл.лист АПВ“, бр.14/2004 и 1/2012)

г) Правилник о начину евидентирања регистратурског материјала, његовог чувања, класификације и архивирања („Сл.лист АПВ“, бр. 15/04).

д) Правилник о унутрашњој организацији и  ситематизацији  радних места у Покрајинском јавном правобранилаштву Војводине

Copyright (c) Pokrajinsko javno pravobranilaštvo Vojvodine 2012.
All rights reserved.