Прописи који се примењују у раду Покрајинског јавног правобранилаштва Војводине

а) Процесни прописи

•    Закон о парничном поступку ( „Службени гласник РС“, бр.125/04 и 111/09)
•    Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник РС“,25/82,48/88,46/95,18/05,85/12,45/13)
•    Закон о извршењу и обезбеђењу(„Службени гласник РС“,бр.31/11 и 99/11)
•    Закон о стечају(„Службени гласник РС“,бр.104/09,99/11 и 72/12)
•    Закон о управним споровима („Сл.гл.РС  111/09)
•    Закон о општем управном поступку („Сл.гл.РС“, 30/10)
•    Закон о кривичном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013)


б) Материјално правни прописи

•    Закон о уређењу судова ("Сл. гласник РС", бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - др. закон, 78/2011 - др. закон, 101/2011 и 101/2013)
•    Закон о парничном поступку („Сл.гл.РС“, број 125/04 и 111/09)
•    Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гл.РС“, број  31/11 )
•    Закон о раду (Сл.гл.РС“, број  24/05, 61/05, 54/09)
•    Закон о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“,29/78,39/85,57/89 и „Сл.лист  СРЈ“ 31/93)
•    Закон о  јавној својини („Сл.гл. РС, 72/11 )
•    Закон о планирању и изградњи („Сл.гл.РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС и 98/2013 - одлука УС )
•    Закон о буџетском систему („Сл.гл.РС, 54/09 , 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12)
•    Закон о јавним набавкама („Сл.гл.РС, број 124/12)
•    Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине (Сл.гл.РС број 99/09 )
•    Статут Аутономне Покрајине Војводине („Сл.лист АПВ број 17/09)
•    Покрајинску скупштинску одлуку о покрајинској управи ("Сл. лист АП Војводине", бр. 40/12 - пречишћен текст)
•    Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе  („Сл.гл.РС“, број 80/92)
•    Покрајинску скупштинску одлуку о буџету АПВ (за текућу годину).

Copyright (c) Pokrajinsko javno pravobranilaštvo Vojvodine 2012.
All rights reserved.